• Tiếng Việt
  • English
  • Tiếng Việt
  • English
  • Chứng khoán và thị trường vốn

    Chng khoán và th trường vn

    Với sự hội nhập ngày càng nhanh và rộng, các công ty ngày càng có cơ hội đầu tư nhiều trong tất cả các lĩnh vực trong đó có chứng khoán và thịtrường vốn – một thị trường đầu tư nhiều thách thức và rùi ro rất cao. Fullaw với những chuyên gia có nhiều hiểu biết pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn trong việc tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến thị trường vốn và chứng khoán như tư vấn tái cấu trúc nợ, và tái cấu trúc công ty trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu, cung cấp các ý kiến pháp lý cho các công ty chuẩn bị phát hành chứng khoán trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM(HOSE) hoặc Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX Index), giúp khách hàng thành lập các quỹ đầu tư ởtrong nước hoặc nước ngoài.