• Tiếng Việt
 • English
 • Tiếng Việt
 • English
 • Dịch vụ tư vấn thuế

  Thuế là một phần không thể thiếu, chi phối và ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đó cũng là nghĩa vụ nhưngđồng thời cũng là quyền lợi nếu doanh nghiệp hiểu và vận dụng luật thuế một cách linh hoạt và phù hợp, nắm bắt được nhu cầu cũng như tầm quan trọng của lĩnh vực này đối với doanh nghiệp, chúng tôi xin cung cấp đến các quý doanh nghiệp các dịch vụ thuế như sau:

   Dch v tư vn thuế trn gói:

  – H tr quyết toán thuế

  – Soát xét v thuế và np h sơ tuân th

  – Xin ưđãi thuế

  – Xây dng cu trúc thuế

  – Đánh giá tình hình chp hành nghĩa v thuế

  – Qun lý ri ro v thuế

  – Soát xét t khai thuế do doanh nghip/ cá nhân t lp

  – Lp t khai thuế cho cá nhân, cho c người kê khai bên ngoài

  – Đi din cho khách hàng làm vic vi các cơ quan thuế

  – Lp h sơ gii trình và xin hoàn thuế

  – Lp kế hoch chiến lược v thuế

  – Tư vn khách hàng cánh hưởng v thuế đi vi các hđng d tính hoc các quyếđnh tài chính

  – Đưa ra ý kiến v nh hưởng thuế đi vi các x lý kế toán

  – Đóng vai trò là nhà tư vn chính cho các vđ v thuế